32 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

Webee Cafe
32  ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು

ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂರು ಪಾದಗಳ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಒಟ್ಟು 24 ಅಕ್ಷರಗಳ ಛಂದಸ್ಸು. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತುತಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 32 ದೇವತೆಗಳ ವಿವಿಧ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸರ್ವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಸೂರ್ಯ

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದಿವಾಕರಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಚಂದ್ರ

ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಮೃತದ್ವಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಅಂಗಾರಕ

ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಕುಜ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಬುಧ

ಓಂ ಗಜಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸುಖ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಬುಧ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಗುರು

ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದೇವ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಗುರು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶುಕ್ರ

ಓಂ ಅಶ್ವಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದೈತ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಶುಕ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶನಿ

ಓಂ ಕಾಕಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಖಡ್ಗ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಶನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ರಾಹು

ಓಂ ನಾಗಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ರಾಹು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಕೇತು

ಓಂ ಅಶ್ವಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಕೇತು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಅಗ್ನಿದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಹಂಸಾರೂಢಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಚ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಕುಸುಮ ಪುತ್ರೀಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀ ಚ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ವಾಸವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ವಾಣಿಸ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಹಯಗ್ರೀವ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಜ್ರನಖಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ನಾರಾಯಣ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಪೃಥ್ವಿದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಸಹಸ್ರ ಮೂರ್ತಯೇಚ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ದಶರಥಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಸೀತಾವಲ್ಲಭಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ರಾಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ದೇವರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಜ್ರ ಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವಿಯೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಿರಿಂಜಿ ಪತ್ನಿಯೈಚ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ವಾಣಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಜಾನಕಿನಂದಿನ್ಯೆ ವಿದ್ಮಹೇ, ಭೂಮಿಜಾಯೈ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಸೀತಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಚಕ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ತುಲಸೀ ದೇವ್ಯಾಯೈಚ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈಚ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಬೃಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವರುಣ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಜಲಬಿಂಬಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ನೀಲಪುರುಷಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ವರುಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ನಿರಾಭಾಸಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಯಮ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಮಹಾಕಾಲಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ಯಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವೈಶ್ರಾವನಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ಕುಬೇರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗಾಯತ್ರಿ

ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಮಹೋದರಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

 

 ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

(ಸತ್ಸಂಗ ಸಂಗ್ರಹ)

Leave a reply