ಸೀನ ದಾನೆ ಉದಾಸೀನ!-Tulu Comedy Story Written by Ramesh Kulal Bayar

ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಾರ್
ಸೀನ ದಾನೆ ಉದಾಸೀನ! - tulu comedy story written by ramesh kulal bayar

ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗ್ ರಜೆತಾನಿ ಶೀನೆ ಆಲೋಚನೆಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ. ಆಲೋಚನೆ ದಾದಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊಕು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬೊಳ್ಳು ಸೈತ್‌ಂಡ್, ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ದಿದ ನಾಯಿ, ಒಂಜೇ ದಿನೊತ ಜ್ವರೊಟು ಸೈತ್‌ಂಡ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲಾ ನಂಬಯರ್. ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರಾಪುಂಡು. ಅಯಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಆತೆ. ಆಂಡಲಾ ಆತ್ ಬುದ್ದಿದ ನಾಯಿ ಸೈತ್‌ಂಡ್ ಪಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲಾ ಬೇಜರ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕೊಲಾ ನೆಂಪು ಬೊಳ್ಳುನವೆ. ಶೀನನ ದುಃಖೋಗೂ ಬೊಡೆದಿ ರತ್ನಲಾ ಸೇರೊಂಡಾಲ್, ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಡಾಂಡ ಗೇಟ್‌ದಲ್ಪಡ್ದೇ ಲೆಪ್ಪೋಡು, ಕೈಕಂಜಿಲುಲಾ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೆತ್ತಲಾ ಕಂಜಿಲಾ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒವುಲಾ ಬರಿಯೆರೆ ಬುಡಾಂದ್, ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುಂಡು, ಲಕ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಕೊರೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರ್ ಪಂಡ ಪಾರುಂಡು. ಆತ್ ಬುದ್ದಿದ ನಾಯಿ ಸೈತ್‌ಂಡ್ ಪಂಡ ಬೇಜರತ್ತಾ? ಮಾತೆಡ್ದ್ ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಜರ ಆತ್‌ನ ಶೀನನ ಮಗ ರಾಜಗ್, ಆಯೆ ಏಪಲಾ ಶಾಲೆಡ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆಯಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲಾ ಗೊತ್ತಾವಂದ್.

ಇಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಪಿದಯಿಡ್ ಏರಾ ಶೀನಾಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೇನ್ಂಡ್. ಪಿದಯಿ ಗೇಟ್‌ದಾಡೆ ತೂನಗ ಬೈಲ್‌ದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಂತುದೆರ್, ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ್ ಬಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶೀನೆ ಲೆತ್ತೆ. ನಾಯಿನ್ ಚೂರು ಪತೊನಿ ಪಂಡೆರ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ. ನಾಯಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಶೀನಗ್ ಬುಕ್ಕೊರೊ ನಾಯಿದ ನೆಂಪಾದ್ ದುಃಖ ಆಂಡ್. ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶೀನೆ ಲೆತ್ತೆ. ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳಯಿ ಬತ್ತೆರ್, ಹಾಂ, ನಾಯಿ ಓಡೆ ಪೋತ್‌ಂಡ್, ಸುರೂಕು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೇಂಡರ್ ಶೀನಡ, ಅಯಿನ್ ದಾದೆನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ. ರಡ್ದ್ ದಿನೊಕು ದುಂಬು ದಾದನಾ ಜ್ವರನಾದಾನ್ನ, ರಡ್ಜ್ ದಿನ ಜೆತ್ತ್ಂಡ್. ಬುಕ್ಕೊ ಲಕ್ಕ್ ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ, ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ, ಆಯಿನ ಬುದ್ದಿ, ಪೆತ್ತಲೆನ್ ಗಿಡರುನಿ, ಬರ್ಪಿನಕುಲೆನ್ ಜೋರು ಮಲ್ಪುನಿ. ಮಗನೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುನಿ, ಮಗೆ ದಕ್ಕಿನ ಚೆಂಡ್‌ನ್ ತುಚ್ಯೋಂದು ಬರ್ಪಿನಿ, ರಡ್ದ್ ಕಾರ್‌ಡ್ ಉಂತುನಿ, ದಾದಾಂಡಲಾ ತಿಂಡಿನಿ ಎತ್ತರೊಡು ಕಟ್ಟಿಂಡ ಲಾಗಿದ್ ತಿನ್ನಿನಿ. ಇಂಚ ಮಾತ ನಾಯಿದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಎದುರುಡು ಗುಣಗಾನ ಮಂತೆ ಶೀನೆ. ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ರತ್ನ ರಡ್ದ್ ಚಾ ಕನತ್ದ್ ರಡ್ದ್ ಜನೊಕ್ಲಾ ಕೊರಿಯಲ್ ಶೀನೆ ನಾಯಿ ಸೈತಿನ ಬೇಜರೊನು ಪಂಡಿನೆಡ್ದ್ ರಡ್ದ್ ಜನೊಕ್ಲಾ ಚಾ ಮೆಚ್ಚಿಜಿಂಡಲಾ ಪರಿಯೆರ್.

"ಶೀನಣ್ಣಾ ಸೈತ್‌ನ ನಾಯಿ ನನ ಬರಂದ್, ಐಕಾದ್ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ್ ನನೊಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿಕುಂಡಾ ತೂಲೆ" ಪಂಡೆರ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಅಪಗ ರತ್ನ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ದ್ "ಓಲಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪನ್ಲೇ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣಾ. ಎಂಚಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆವಂದ್" ಪಂಡಳ್. "ಆವಡಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿನ್ ಯಾನ್ ಸಂಪಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಲಕ್ಯೆರ್. ಶೀನೆ ಗೇಟ್ ದಾಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್‌ದ್ ಆರೆನ್ ಕಡಪುಡಿಯೆ. ಶೀನನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನಾಯಿ ಸೈತ್‌ನ ವಿಷಯ ಅವುಲು ನೆರೆಕರೆ ಪೂರಾ ಸುದ್ದಿಯಾಂಡ್. ಪೂರಾ ಜನೊಲಾ ಶೀನನ ನಾಯಿನ್ ಪುಗರುನಕುಲೆ.


ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒರೊ ಶೀನೆ ಉಳಯಿ ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪುನಗ ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರ್. ಶೀನನ ಬಾರಿ ಗುರ್ತೊದ ಜನ. ಶೀನೆ ಆರೆನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೇ ಎಡ್ಕೊಂಡೆ. 'ಅಂದ ಶೀನ, ನಿಕ್ಲೆನ ನಾಯಿ ಸೈತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ತೆರಿಂಡ್. ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು. ಬೋಡಾ ಕೇಂಡರ್. ಶೀನಗೊರೊ ನಂಬರನೇ ಆಯಿಜಿ. ಈ ಕಾಲೊಡು ಈತ್ ಸುಲಬೊಡು ನಾಯಿ ತಿಕ್‌ಂಡ ಬೋಡ್ಚಿ ಪನಿಯರ ಆಯೆದಾನೆ ಮಂಗೆನಾ ?

"ನಾಯಿಗಾದೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣಾ, ಆಣಾ, ಪೊಣ್ಣಾ ಕೆಂಡೇ ಶೀನೆ ಸಂಶಯೊಡು. 'ನಾಯಿ ಬೊಗ್ಗೆ, ಮಾತ ನಾಯಿ ಒಂತ ಮಲ್ಲವು ಬಾರಿ ಬುದ್ದಿದ ನಾಯಿ, ಏರಾಂಡ್ಲಾ ತೊಂಡ, ಒರೊ ಪೋಡಿವೆರ್. ಆಲ್ಸೇಷನ್ ಜಾತಿದ ನಾಯಿ, ಎಂಚ ಆವಾ" ಕೇಂಡರ್ ಜಾರಪ್ಪಣೆ. ಇಂದೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಶೀನಗ್ ಒರೊ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್. "ನಮ್ಮಕ್‌ಲ್ ಪೂರಾ ಅಲ್‌ಸೇಷನ್ ನಾಯಿನ್ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಳೆ ಕೊರುದು ದಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡಾ" ಕೇಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ. ಅಯಿಕ್ ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ "ಕಾಸ್ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬೋಡ್ಚಿ, ಆಯೆರೆದ ಅಣ್ಣರೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು, ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ನಾಯಿ ಉಂಡುಗೆ, ನಾಲ್ ನಾಯಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ಚಿಂದ್ ಒಂಜೆನ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡೆರ್. ಈ ಬೋಡಂಡ ಪನ್" ಪಂಡೆರ್‌,

ಎಲಕತನೇ ಈತ್ ಸುಲಬೊಡು ದರ್ಮೊಗು ಅಲ್ಸೇಷನ್ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ನಂಬಿಯೆರೆ ಆವ? "ಹಾಂ, ಉಪ್ಪಡ್ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು" ಪಂಡೆ.

"ಅಪಗಂಡ, ಇತ್ತೆನೇ ಪಿದಡ್, ದುಂಬುದ ನಾಯಿದ ಸಂಕಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪತೊನು', ಪಂಡೆರ್ ಜಾರಪ್ಪಣೆ, ಶೀನೆ ಕುಶಿಟ್ ಕಂಬಯಿ ಕುಡು ಕಟ್ಟೆ, ಸಂಕಲೆಲಾ ಪತೊಂದು ಜಾಲ್‌ಗ್ ಜತ್ತೆ. ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂದಯೆ, ಪಂಡ್‌ದ್ ರತ್ನ ಉಳಯಿಡ್ ಲೆತ್ತಳ್. ಶೀನೆ ಪಿದಡಿನಾಯೆ ತಿರ್ಗ್ದ್ ಉಳಯಿ ತೂಯೆ. "ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕನತ್ಂಡ ನಂಕ್ ಸಾಂಕ್ಯೆರೆ ಬಂಗ ಆವಂದಾ?" ಕೇಂಡಳ್ ರತ್ನ, "ಅವು ದಾಲಾ ಆಪುಜಿ. ಈತ್ ದರ್ಮೊಗು ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೆ ಬುಡ್‌ಂಡ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ನನ ತಿಕ್ಕಂದ್" ಪಂಡ್‌ದ್ ರತ್ನನ ಪಾತೆರಲಾ ಕೇನಂದೆ ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೆರಿಯ ಪೋಯೆ.

ಇರುವೆರ್‌ಲಾ ಅಣ್ಣೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ಯೆರ್. ನಾಯಿನ್ ತೂಯೆರ್. ಕಪ್ಪು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ದ ನಾಯಿ, ಬಾ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೂಯೆರೆಲಾ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಸುರುಕು ಶೀನಗ್ ಮುಟ್ಟೆರೆನೇ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತೀಜಿ. ಅಣ್ಣೆರೇ ಬತ್ತ್ದ್ ಮುಕ್ಲಗ್ ನಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಯೆರ್. ನಾಯಿ ಸಂಕಲೆಗ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮೆಕ್ಲ್ ಕೊಂಡೊಯಿನ ಸಂಕಲೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಆಯಿನೆಡ್ಡಾದ್ ಚೆಪ್ಪುದ ಬಲ್ಲ್ ನ್ ಸಂದ್‌ಕೂಡಾದ್ ಅಣ್ಣೆರೆಗ್ ನಾಯಿನ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್‌ದ್ ನಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು, ಮಾರ್ಗದಡೆ ಬತ್ತೆರ್. ದೂರೊಗು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಜೀಪು ಉಂತುದಿನ ತೋಜಿಂಡ್. ಶೀನ ಜಾರಪ್ಪಣ್ಣಡ "ಯಾನ್ ಆಜೀಪುನು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ, ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಡಪ್ಪಿನೆಕ್ ಈ ನಾಯಿನ್ ಆ ಜೀಪುಡು ಕುಲ್ಲವೊಂದು ಪೋಯಿ, ಆವಂದೆ?" ಪಂಡೆ. ಆರೆಗ್ ದಾನೆ ? ಆರ ಕೈಯಿಡ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಂಡಾ ? ಆರ್ 'ಆವು' ಪಂಡೆರ್, ಇರ್ವೆ‌್ರಲಾ
ನಾಯಿನ್ ಜೀಪುಡು ಕುಲ್ಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆರ್.


ಇಲ್ಲಲ್ ಸಂಭ್ರಮೊನೇ ಸಂಭ್ರಮ! ನೆರೆಕರತಕ್‌ಲು ಪೂರಾ ಸೇರೆ‌. ಪೂರಾಜನೊಲಾ ನಾಯಿನ್ ಅಡಿಡ್ದ್ ಮುಡಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಪಿನಕುಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಶೀನನ್ ಪುಗರ್ದ್ ಸರ್ಬತ್, ಚಾಯ್ ಪರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಶೀನೆಲಾ ಪೋರ್ಸುಡು ಯಾನೊರಿ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುನಾಯನ ಗಡ್ ಸುತ್ತಲ ತೂಯೆ. ದೂರೊಡು ಮೋನಪ್ಪಣೆ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿಂಡ್. ಮೋನಪ್ಪಣೆ ಉಳಯಿ ಬತ್ತಿನಾರ್, ನಾಯಿನ್ ತೂಯೆರ್. ಆರೆಗ್ಲಾ ನಾಯಿನ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಕುಶಿಯಾದ್ ಶೀನನ ಧೈರ್ಯೊನು ಪುಗರೆರ್. 'ಹಾಂ, ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿಜರ? ಪಂಡೆ ಶೀನೆ. ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡು ಪಂಡ್‌ದಿತ್ತ? ಅಂಚ ಐತ್ತಪ್ಪನ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು. ಬೋಡಂಡ ಕೊರ್ಪೆಗೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡುಗೆ" ಪಂಡೆರ್. ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲಾ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತ್ಂಡತ್ತಾ ನನದಾಯೆ ಪಂಡೆರ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ,

ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್‌ಸೇಷನ್ ನಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಊರುದ ನಾಯಿ ದಾಯೆ? 50 ರೂಪಾಯಿಲಾ ದರ್ಮೊಗು ಕೊರೊಡು. ಇಂಚ ಮಾತಾ ಗ್ರೇಯಿತ್‌ನ ಶೀನೆ ಬೋಡ್ಚಿಂದ್ ಪಂಡೆ, ಮೋನಪ್ಪಣೆ ಪೋಯೆರ್.


ಪೊಸ ನಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಂಡ್, ನಾಯಿನ್ ಕಟ್ಕರೆ ಜಾಗ ಬದಲಾಂಡ್, ಐಕ್ ತಿಂಡಿ ಬದಲಾಂಡ್, ದುಂಬುದ ನಾಯಿಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ಂಡಲಾ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ತೆಲಿಯಾ ಗಂಜಿಯಾ ಪರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅತ್ತಾ? ಐಕ್ ಸಂಕಲೆ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ್ಂದ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರುದು ಬಾಳಿಗೆರೆ ಅಂಗಡಿಡ್ದ್ ಪೊಸ ಸಂಕಲೆ ಕನತೆ ಶೀನೆ. ಐತ ಇಡೆಟ್ ತೆತ್ತಿ, ಬ್ರೆಡ್, ರಸ್ಕ್, ಇಂಚ ಮಾತಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಿಂಡಿ. ಐಕ್ ಗಂಜಿ ಪಾಡೊಡಾಂಡ ತೆಲಿಯ - ದಿನ ನುಪ್ಪುಗು ಮೀನ್‌ ಕಜಿಪು ಮೊರೆಕ್ಕದ್ ಕೊರೊಡು. ಅವು ತಿಂದ್ಂಡ ತಿಂದ್‌ಂಡ್, ಬುಡ್‌ಂಡ ಬುಡುಂಡ್. ನಾಯಿನ್ ಸುರು ಕನತಿನ, ರಾತ್ರಿ ಒರೋ ಕೊರೆತ್‌ಂಡ್. ಆ ಕೊರೆತ್‌ನ ಶಬ್ದಗ್ ಒರೊ ಇಡೀ ನೆರೆಕರೆನೇ ಅದ್‌ರ್‌ದ ಪೋಡಿತೆರ್. ಪಂಡ ಆ ನಾಯಿ ಬೌ ಬೌ ಪನ್ನಿನ ಬದಲ್‌ಗ್ ಕೌ ಕೌ ಪನ್ನಿನ ಸ್ವರೊ ಮುಗಲ್ ಕಂತ್‌ನಗ ಏರೆಗಾಂಡಲಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪಾ ? ಅತ್ತಂದೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿನ್ ಆಇಲ್ಲದಕುಲು ತೂಪಿನೆನೇ ಪೊಸತ್, ಸುರು ಸುರುಕು ನಾಯಿನ್ ತೂಯೆರ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಏತ್ ಜನೊ. ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬತ್ತ್ದ್ ಶೀನನ್ ಪುಗರುನಕುಲೆ. ಇಂದೆನ್ ಪೂರಾ ಕೇಂಡಿನ ಶೀನಗ್ ಬಾರೀ ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ಯಾನೊರಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಜನೊ ಆಯೆಂದ್ ಆಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಗಾಯಿನವು ತಪ್ಪತ್, ಬತ್ತ್ನಕುಲೆಗ್ ಪೂರಾ ಸರ್ಬತ್ ಚಾಯ್ ಕೊರು ರತ್ನಗ್ ಬಡ್ಕೊಂಡ್. ವಾರೊಗು ಬರ್ಪುನ ಚಾಯೊಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸುರುಕೇ ಮುಗಿಂಡ್.

ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಶೀನನ ಮಗ ರಾಜೆ ಒರೊ ನಾಯಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ನಾಯಿದ ಮೈಟ್ ಪೇನ್‌ನ್ ತೂದು ಪಪ್ಪಾ ನಾಯಿದ ಮೇಲ್ಡ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ, ಶೀನೆ ಬತ್ತ್ದ್ ತೂಪೆ ನಾಯಿದ ಮೈ ನಿಲಿಕೆ ಪೇನ್ ದಿಂಜಿದ್‌ಂಡ್‌, ಅವು ಪೇನತ್, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಎಲುಂಗು. ಛೇ. ನೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಲುನಿ ಪಂಡ್‌ದ್, ಬಾಳಿಗೆರೆನ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕೇಂಡ ಪನುವೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್, ಆನಿಯೇ ಬಾಳಿಗೆರಡ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ, ಅಯಿಕ್ ಬಾಳಿಗೆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಡ್ ಅಯಿಕಾಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮರ್ದ್ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದುಲಾ ಅಂಗಡಿದ ಗುರ್ತ ಪಂಡೆರ್. ಶೀನೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋದುಲಾ ಪೇನ್‌ಗಾಪಿನ ಮರ್ದ್ ಕನತ್ಕದ್ ಪೂಜೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಂಡ್. ರಡ್ ದಿನೊಟು ನಾಯಿ ದಾಲಾ ತಿನಂದೆ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬಾಡ್‌ಂಡ್. ಎಂಚಿನ ಕೊರುಂಡಲಾ ತಿನ್ಪೂಜಿ. ಛೇ, ನೆಕ್‌ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶೀನೆ ಕುಡಾ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ ಕೇಂಡ್‌ದ್, ಬರೆದ್‌ ಕೊರ್‌ನ ಮರ್ದ್ ಕನತ್ ಕೋರಿಯೆ. ರಡ್ದ್ ದಿನೊಟ್ಟು, ನಾಯಿ ಉಷಾರಿ ಆಂಡ್. ಶೀನಗ್ ಫೆಕ್ಟರಿಡ್ ರಡ್ ರಜೆಲ ಆಂಡ್.

ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾ, ಅಯಿನ್ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನವು, ಅಯಿನ್ ಬುಡೊಲಿ ಪಂಡ, ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಡ್ದಕುಲೆನ ಕೋರಿನ್ ಗಿಡರುಂಡು, ಕಟ್‌ದ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಉರ್ಚಿದ್‌ಲಾ ಪಡಿಕೆ ಮಯಿತ್‌ದ್ದಾ ದೀಪುಂಡು, ಶೀನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರ್ದ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಬನ್ನಗ ರತ್ನ ನಾಯಿದ ಅಡಿಕ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬೊಣ್ಯ ಬಿರ್ಕ್‌ದ್ ದೀಪಳ್, ಶೀನೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಡಿತ್ತ್ದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ದುಂಬು ಏಪೊಲಾ ಬತ್ತಿನಾಯ ಉಲಯಿ ಅಟಿಲ್‌ಗ್‌ಲಾ ಪೂತ ದಯಿಕ್‌ಲಾ ತಾರೆಗ್‌ಲಾ ನೀರ್ ಮಯಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ವಾ ಬೇಲೆಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಆ ನಾಯಿದ ಚಾಕ್ರಿರ್ದಾದ್ ರತ್ನನ ಬೀಡಿಲಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡ್. ಒರೊ ಶೀನೆ ಬೀಡಿದ ಮಜೂರಿ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಂದ್ ಕೇಂಡಿನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಆ ನಾಯಿದ ಚಾಕ್ರಿಯೇ ಆಂಡ್, ಬುಕ ಏಪ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಪಂಡಳ್, ನೆಕ್ಕಾದ್ ಶೀನಗ್ಲಾ ರತ್ನಗ್‌ಲಾ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಲಡಾಯಿ ಆದ್ ರಾಜಿ ಆಂಡ್. ಇಂದೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಶೀನನ ಖರ್ಚಿಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್, ಆ ನಾಯಿದ ಬ್ರೆಡ್, ತೆತ್ತಿ, ಮೀನ್, ಮರ್ದ್, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬಾನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ತೂನಗ ಮುಕುಲೆಗ್ ಅಯಿನ್ ಸಾಂಕುನನೇ ಬಂಗ ಆಂಡ್.

ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಒರ ನಾಯಿದ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಸಂಕಲೆ ತತ್ತ್ಂಡ್, ಶೀನನ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿನ್ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಬುಡ್ಡಿತ್ತೆರ್, ಕಂಜಿ ಪೆರ್ಚಿಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾರಗ, ನಾಯಿ ಬುಡುಂಡ! ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಗಿಡತ್‌ಂಡ್. ಇಲ್ಲಲ್‌ದಕುಲು ಪೂರಾ ಪಾರ್ದ್ ನಾಯಿನ್‌ಲಾ ಕಂಜಿನ್ಹಾ ಕನವೊಡಾಂಡ ಸಾಕ್ ಸಾಕಾಂಡ್. ಬುಕ್ಕೊ ಒರ ಶೀನನ ಕಟ್ಟದ ಪೂಂಜನ್ ಕಾರ್ ನುಸುಲು ಆಯರ ಬುಡ್ಡಿತ್ತೆ, ಆನಿಲಾ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೋರಿದ ನಾಲಿಡ್ ಪತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೀಜಿಂಡ್. ಆ ನಾಯಿದ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಆಯಿನೆಡ್ಡಾದ್ ಕೋರಿ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಪೀಂಕ್‌ದ್ ಬದುಕೊಂಡ್ಂಡ್. ನಾಯಿದ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಇಲ್ಲಲ್‌ದ ಪೆತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಡೇ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ನೆಡ್ದ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್‌ಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್. ಇಂಚನೇ ಒಂಜೆಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರಾದ್ ಶೀನೆ ನಾಯಿನ್ ಕೋರ್ಪೆಗೆ ಪಂಡುದ್ ಸುದ್ದಿಯಾನ್ಡ್.


ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿನ್ ದರ್ಮೊಗು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಏರೆಗ್ ಬೋಡ್ಚಿ? ಐನ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಟೊದಕುಲು ನಾಯಿನ್ ಕೊನಯರಂದ್ ಸಂಕಲೆ ಸಮೇತ ಬತ್ತೆರ್. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆಲಾ ಒಡೆಗಾ ಪೋಪಿನಾರ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್, ನೆರೆಕರೆದಕುಲುಲಾ ಸೇರ್ಯೆರ್. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ ನಾಯಿ ಕನನಗಲಾ ಸೇರಿದಿತ್ತೆರ್. ಕೊನೊನಗಲಾ ಸೇರ್ಯೆರ್. (ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರೆ) ಎಂಚಲಾ ನಾಯಿನ್ ಕೊನೆಯೆರ್.

ಕೊನೊಯಿ ಸಾತ್‌ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣಡ ಶೀನೆ ಕೇಂಡೆ 'ಆ ಐತಪ್ಪನ ನಾಯಿನ್ ಕೊರ್ತನಾ ಉಂಡಾ?' "ಅವು ಈತ್‌ನೆಟ್ಟ ಓಲು. ಅಯಿನ್ ಆಯೆ ನೂದು ರೂಪಾಯಿಗ್ ಆನಿಯೇ ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆಲಿ‌ತ್ತೆರ್ ಮೋನಪ್ಪಣೆ. ಶೀನೆಲ ರತ್ನಲ ನಾಯಿನ್ ಕೊಂಡೊಯಿನಂಚಿಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

Leave a reply