ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವಸಾನ, ಪಾಡ್ಯನ-ಮಿತ್ತನಡ್ಕ. (ಗಡಿತ್ತ ಜಾಗ್)

@bangera_prashanth
ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವಸಾನ, ಪಾಡ್ಯನ-ಮಿತ್ತನಡ್ಕ. (ಗಡಿತ್ತ ಜಾಗ್)

ದೈವ ನಂಬಾನಿಗೆಡ್ ಎಗ್ಗೆದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಕುಟುಮೊದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ. ದಿನೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಲ್ ಸಾರರ್ದ್ ಎಚ್ಚಿಗೆದ ಅಗೇಲ್ ನ್ ಪಡೆವೊಂದು ಸಾರ ಸಾರ ಭಕ್ತೆರೆನ್ ತನ್ನಲ್ಲಡ್ ಕೂಡಾವುನ ಕಾರ್ನಿಕದ ಜಾಗ್ ಪನೋಲಿಬೈಲ್.ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಸರಿಸಮವಾಯಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾನ ಪಾಡ್ಯನದ ಗಡಿತ್ತ ಜಾಗ್.ದಾಯೆ ಕೇಂಡ ಈ ಜಾಗ್ ಡ್ ದೈವ ಅರೆಸೊಂದು ಬೈದ್ ನಿಲೆಯೂರ್ದ್ ಗಡಿತ್ತ

ಜಾಗ್ ಪನ್ಪಿ ಪುರಪ್ಪುಡ್ ಆಟಿ ದ ತಿಂಗೊಲಿಡೀಕ ಪರಕೆದ ಕೋಲನ್ ಪಡೆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ನಿಕದ ಮಣ್ಣುಂದು.ಬೈಲ್ ಗ್ ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಮುಲ್ಪ‌ ಸಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಅಲ್ಪ ಸಂದುಜಿಗೆ ಉಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮೈಮೆನ್ ದೇರ್ತ ಪತ್ತುಂಡು.

ಕರಿ,ಸುಣ್ಣದ ಮೋನೆದ ರಂಗ್ ನಾದ ಸ್ವರೊ ಬೇಂಡ್ ವಾದ್ಯೊ ದಾಂತಿನ ಕೋಲದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣ ನಿಲಿಕೆ ತೂಪುನವು ಸಂಧಿಗ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು.ಪಟೊಕ್ಕು ತೊಜಂದಿನ ಪಾಪೆ ಭಕ್ತಿಗೊಂಜೇ ಅವುಲು ಬಿಲೆ.ಮೂಕುತ್ತಿದ ಪೊರ್ಲುನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೆನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಕ್ರಮ ಕಟ್.ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊ ಈ ಸಾನದ ಬಗೆಟ್,

ತುಳುನಾಡ್ದ ದೇವಲ್ಯಡ್ ಎಚ್ಚಿಗೆಯಾದ್ ರಾಜನ್ ದೈವೊದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ವರ್ಷಾವಾದಿಡ್ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಬೇಟಿಲಾ ನಡಪುಂಡು.ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಸೀಮಿತವಾದುಂಡು,ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೊದ ಮಾದೇವೆರ್(ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ)ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಭೇಟಿ ಆವೆರೆಂಡು.ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ  ನಡತೊಂದು ಬೈದಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ ತೆರಿಂಡ್.

ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕೋಲದ ದುಂಬುನಾನಿ ದೈವ ಸಾನದ ಎಡತ್ತ ಮೇಕ್ ತೋಜುನ ಕೆದುಟ್ ಮೀದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ ಬಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಆ ಕೆದುಟ್ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಗಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ದ್ಂಡ್.ವರ್ಷೊಲಾ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಕುಂಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ನಿಕದ ಸಾನದ ಬಗೆಟ್ ನಮ ಮಾತ ಇನಿ ತೆರಿಯೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ದೈವ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಡ್.

(Credits WhatsApp group Tulunad satyolu )

Leave a reply